Specjalista/starszy specjalista w Wydziale Upowszechniania Zasobów ORE

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Wydziale Upowszechniania Zasobów ORE.

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty/starszego specjalisty będzie należało w szczególności:

 1. Zarządzanie serwisem internetowym ORE opartym na WordPress oraz Biuletynem Informacji Publicznej ORE.
 2. Zarządzanie systemem rekrutacji na formy doskonalenia ORE, w tym zapewnienie poprawnego działania, obsługa systemu zgłaszania błędów.
 3. Zapewnienie wsparcia użytkownika systemu rekrutacji na formy doskonalenia ORE – zarówno po stronie administratorów grup, jak i po stronie użytkowników zewnętrznych.
 4. Wspieranie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych poprzez tworzenie narzędzi opartych na nowych technologiach informacyjno-komunikacyjnych.
 5. Wsparcie innych komórek organizacyjnych Ośrodka w utrzymaniu platform i portali edukacyjnych oraz utrzymania trwałości rezultatów projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych UE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (minimum licencjat)
 • co najmniej 5-letni (specjalista) lub 6-letni (starszy specjalista) staż pracy
 • doświadczenie w realizacji zadań z zakresu opisanego wyżej lub pokrewnych – co najmniej pięć lat
 • bardzo dobra znajomość obsługi CMS WordPress
 • umiejętność planowania pracy własnej, konsekwencja w realizacji wyznaczonych celów
 • umiejętności komunikacyjne i w zakresie współpracy z wieloma podmiotami/osobami
 • cechy takie jak: odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, niekonfliktowość

pożądane:

 • podstawowa znajomość programów graficznych, np. narzędzie Canva, pakiet Adobe oraz Adobe Acrobat Pro
 • znajomość standardu dostępności WCAG 2.1 i umiejętność jego zastosowania
 • znajomość systemu edukacji w Polsce

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV – kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do Punktu Kancelaryjnego (pok. 103) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 8 września 2022 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty (R1) w Wydziale Upowszechniania Zasobów.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 8 września 2022 r. do godziny 16.00. W temacie maila prosimy wpisać: Oferta pracy na stanowisko specjalisty / starszego specjalisty (R1) w Wydziale Upowszechniania Zasobów

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty);

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania);

3) rozmowy kwalifikacyjnej.