PROJEKTY POWER REALIZOWANE W ORE

Projekty zakończone:

 1. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
  Okres realizacji: 18.04.2016 – 30.06.2022 r.
  Celem projektu jest zidentyfikowanie, opracowanie i pilotażowe wdrożenie rozwiązań wpływających na podniesienie jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości stosowania zindywidualizowanego podejścia do ucznia, w tym ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.
 2. Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa
  Okres realizacji: 01.06.2018 – 30.06.2022 r.
  Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu opracowany zostanie model nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i merytorycznych, które przyczynią się do podniesienia efektywności kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Projekt jest skierowany do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, w szczególności koordynatorów ds. modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów pracy poradni.
 3. Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – projekt zakończony
  Okres realizacji projektu: 07.2017 – 08.2018 r.
  Projekt pozakonkursowy realizowany w ramach osi priorytetowej II „Efektywne polityki pu­bliczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.Celem głównym projektu jest przygotowanie kadry trenerów, którzy mogą poprowadzić szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach na wszystkich etapach edukacyjnych.
 4. Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych – projekt zakończony
  Okres realizacji: 01.2016 –  06.2018 r.
  Cel projektu to stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty.
 5. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych – projekt zakończony
  Okres realizacji: 01.2016  – 02.2018 r.
  Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.
 6. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy – projekt zakończony
  Okres realizacji: 11.2016  – 02.2018 r.
  Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.
 7. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy – projekt zakończony
  Okres realizacji: 11.2016  – 02.2019 r.
  Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.
 8. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty – projekt zakończony
  Okres realizacji: 08.2016 – 06.2018 r.
  Celem projektu jest wypracowanie ramowych programów szkoleń i doradztwa (z pakietem przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych) dla kadry kierowniczej szkół i kadry organów nadzoru pedagogicznego w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do efektywnego kształcenia kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku.
 9. Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń – projekt zakończony
  Okres realizacji: 07.2016 – 10.2018 r.
  Cel główny projektu to utworzenie modelowej szkoły ćwiczeń, która ma stanowić element systemu doskonalenia nauczycieli.
 10. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – projekt zakończony
  Okres realizacji: 07.2016 – 12.2018 r.
  Cel projektu to zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrażanie pracy zespołowej.
 11. Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy
  Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.10.2019 r.
  Celem projektu jest zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych treści, narzę­dzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kluczowych kompetencji uczniów, które są niezbędne do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrod­niczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
 12. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych uczniów – projekt zakończony
  Okres realizacji: 04.2016 – 08.2018 r.
  Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych w zakresie wspomagania szkół w obszarach związanych z kształceniem kompetencji kluczowych uczniów.
 13. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II Okres realizacji: 25.06.2018 – 31.08.2021 r.
  Celem  projektu jest zwiększenie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz w zindywidualizowanym podejściu do pracy z uczniem, w tym z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez opracowanie koncepcji modułowych e‑podręczników, przykładowych map modułów oraz udostępnienie na publicznej platformie bezpłatnych i wystandaryzowanych e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego.
 14. Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy
  Okres realizacji: październik 2020 r. – kwiecień 2023 r.
  Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki, pozytywnie ocenionych i zarekomendowanych 53 zestawów narzędzi edukacyjnych, wspomagających rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów, w procesie wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.
 15. Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów
  II ETAP: Okres realizacji: 01.04.2018 – 31.08.2023 r.
  I ETAP: Okres realizacji: 04.2016 – 05.2018 – zakończony
  Cel główny projektu to podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Partnerem w projekcie jest Związek Miast Polskich.
 16. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość
  Okres realizacji: 1.08.2020 r. – 30.09.2023 r.
  Cel główny projektu: Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Projekt ukierunkowany jest na organicznie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.
 17. Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)
  Okres realizacji: 01.09.2019 – 30.09.2023 r.
  Celem projektu jest podniesienie efektywności realizacji edukacji włączającej poprzez opracowanie zasad funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW); opracowanie zasad funkcjonowania SCWEW, umożliwiających poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie edukacji włączającej.
 18. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)
  Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 30.09.2023 r.
  Przedmiotem projektu jest wypracowanie rozwiązań, służących wspieraniu pracy szkół w zakresie zapewnienia optymalnych warunków rozwoju wszystkich uczniów. Działania wspierające pracę nauczycieli i specjalistów szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy  z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami są początkiem uruchomienia odpowiedniego wsparcia w jednostce systemu oświaty.
 19. Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego Okres realizacji: od 01.02.2021 r. – 30.09.2023 r.
  Celem projektu jest wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów.
 20. Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
  Okres realizacji: 06.2019 – 12.2023 r.
  Celem projektu pozakonkursowego jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrażanie pracy zespołowej. Projekt zakłada synergię działań w tym zakresie z projektami konkursowymi MEN, które opracowały lub opracowują e-zasoby do kształcenia zawodowego i ogólnego.
 21. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III Okres realizacji: 01.02.2021 – 31.12.2023 r.
  Projekt ma na celu opracowanie przykładowych modułowych e-podręczników dla szkoły podstawowej oraz zaktualizowanie i wzbogacenie istniejącej bazy e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego tak, aby treści z podstawy programowej z 2017 r. i 2018 r. zostały wypełnione i były możliwe do zrealizowania za pomocą zasobów udostępnionych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, samodzielnie przez uczniów, jak i pod kierunkiem nauczyciela.
 22. Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
  Okres realizacji: grudzień 2019 r. – 31 grudnia 2023 r.
  Celem projektu jest zwiększenie oferty pozaszkolnej formy kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez wyłonienie projektów, w ramach których zostaną opracowane modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto działania przewidziane do realizacji obejmują również odbiór e-zasobów do doradztwa zawodowego dla różnych grup wiekowych, przedstawiających kompleksową informację zawodoznawczą, które będą dostępne nie tylko dla specjalistów, ale również dla uczniów, ich rodziców i innych osób dorosłych do samodzielnego wykorzystania.