Usługa trenerska prowadzenia szkoleń uzupełniających dla liderów i kadr Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych
kosztów zamówienia publicznego polegającego na realizacji usługi
trenerskiej prowadzenia szkoleń uzupełniających dla liderów i kadr
Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.
Zamówienie dotyczy projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu
funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu
oświaty POWER.

Szacowanie należy przesłać do 12 października 2022 r. do godz. 10 na adres
e-mail: dariusz.dabek@ore.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: Trenerzy
szkolenia uzupełniające.

Więcej informacji w załącznikach: