Przeprowadzenie szkoleń dla liderów i kadry SCWEW

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie planuje zatrudnić Wykonawcę do przeprowadzenia szkoleń dla liderów i kadry SCWEW na podstawie ramowych programów szkoleń oraz w oparciu o szczegółowe scenariusze, materiały dodatkowe dostarczone od Wykonawcy.

Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i przeprowadzić szkolenia stacjonarne dla liderów oraz  szkolenia dla kadry SCWEW – w formie stacjonarnej, online oraz samokształcenia/doskonalenia kierowanego.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 22 czerwiec 2021 r. na adres mailowy: anna.przybysz@ore.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów według załączonego poniżej formularza – załącznik nr 1.

Załączniki: