Korekta, redakcja językowa i techniczna materiałów

W ramach realizacji w trybie nadzwyczajnym projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), zwany dalej Zamawiającym, planuje następujący przedmiot zamówienia:

W ramach realizacji w trybie nadzwyczajnym projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), zwany dalej Zamawiającym, planuje następujący przedmiot zamówienia:

  • Część I: Korekta, redakcja językowa i techniczna materiałów i pakietów szkoleniowo-doradczych dla kadr pdn i bp
  • Część II: Korekta, redakcja językowa i techniczna pakietów materiałów szkoleniowych dla kadr systemu oświaty
  • Część III: Korekta, redakcja językowa i techniczna materiałów stanowiących raporty, sprawozdania z przeprowadzonych szkoleń dla kadr systemu oświaty

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 3 marca 2021 r. do godz. 10.00 na adres mailowy: pdnibp@ore.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów według załączonego formularza.

Szczegółowe informacje w załącznikach: