Wykonanie usługi eksperckiej dotyczącej opracowania materiału nt. zasad, procedur i narzędzi do zapewniania jakości wsparcia

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano wykonanie usługi eksperckiej dotyczącej opracowania materiału nt. zasad, procedur i narzędzi do zapewniania jakości wsparcia udzielanego przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne i pracy Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) oraz rekomendacji  w zakresie zmian obowiązującego prawa dotyczącego jakości pracy SCWEW.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów  zamówienia przedstawionych poniżej w tabeli, w terminie do dnia 25 sierpnia 2023 r. do godz. 9.00 na adres mailowy: sylwia.herod@ore.edu.pl.

Informacji w zakresie niniejszego szacowania wartości zamówienia udziela Pani Sylwia Herod pod numerem telefonu: 22 570 83 53