Usługa w zakresie redakcji i korekty językowej oraz opracowania graficznego materiałów merytorycznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie jest realizatorem projektu pozakonkursowego pn.:„Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, realizację usługi w zakresie redakcji i korekty językowej oraz opracowania graficznego materiałów merytorycznych dotyczących modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca (SCWEW) z zachowaniem standardów WCAG 2.1 na poziomie AA.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów zamówienia przedstawionych poniżej w tabeli, w terminie do 31 sierpnia 2023 r. do godziny 16.00 na adres mailowy: agnieszka.pietryka@ore.edu.pl