Specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych w projekcie Weryfikacja i odbiór produktów konkursowych z Działania 2.14 (Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie) o numerze POWR.02.14.00-00-0002/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymiar etatu: 1/2 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych będzie należało m.in:

 1. przygotowanie bazy ekspertów szkolnictwa zawodowego, doradców zawodowych, ekspertów technicznych i dostępności;
 2. przygotowanie dokumentacji przetargowej do rekrutacji ekspertów weryfikujących modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i informacji zawodoznawczych we współpracy  z głównym ekspertem merytorycznym;
 3. współpraca z Zespołem Umów i Zamówień Publicznych (ZUiZP) podczas procesu rekrutacji;
 4. przygotowanie materiałów na spotkania informacyjno-szkoleniowe;
 5. nadzór nad poprawnością realizacji spotkań informacyjno-szkoleniowych;
 6. współpraca nad wypracowywaniem procedur weryfikacji i odbioru modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i informacji zawodoznawczych;
 7. współpraca nad opracowaniem koncepcji dostosowania narzędzia do weryfikowania e-zasobów dla potrzeb weryfikowania informacji zawodoznawczych;
 8. monitorowanie platform wspierających proces weryfikacji modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i informacji zawodoznawczych;
 9. moderowanie prac zespołu ekspertów nad weryfikacją modelowych programów
  kwalifikacyjnych kursów zawodowych i informacji zawodoznawczych;
 10. moderowanie komunikacji za pośrednictwem platformy MOODLE;
 11. dokumentowanie procesu weryfikowania modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i informacji zawodoznawczych, w tym wysyłania uwag i wniosków z weryfikacji do beneficjentów konkursowych oraz wdrażania zaleceń ekspertów przez beneficjentów konkursowych;
 12. współpraca nad analizowaniem weryfikacji modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i informacji zawodoznawczych do zatwierdzenia i odbioru;
 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej odebranych modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i informacji zawodoznawczych;
 14. współpraca z kierownikiem projektu podczas opracowywania zasad współpracy z beneficjentami konkursowymi;
 15. współpraca z wydziałami merytorycznymi, których wsparcie jest niezbędne
  dla realizacji zadania zgodnie z regulaminem pracy ORE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie;
 2. Co najmniej 5 lat stażu pracy;
 3. Doświadczenie w pracach zespołów przedmiotowych i problemowych;
 4. Znajomość podstaw dydaktyki i metodyki nauczania;
 5. Biegła obsługa pakietu MS Office;
 6. Umiejętność opracowywania i redagowania dokumentów merytorycznych, informacji, procedur i instrukcji;
 7. Znajomość nowoczesnych technik stosowanych w e-podręcznikach oraz metodyki e-learningu;
 8. Wysokie kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 9. Umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej;
 10. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i odporność na stres;
 11. Komunikatywność.

pożądane:

 1. Minimum 2 lata stażu pracy w placówce związanej z obszarem edukacji;
 2. Znajomość przepisów prawa i dokumentacji w zakresie tworzenia e-materiałów dla osób z SPE, w tym WCAG;
 3. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS, w tym wymagających efektywnej współpracy kilku instytucji;
 4. Doświadczenie w obsłudze platform e-learningowych, w tym Moodle;
 5. Dokładność;
 6. Skrupulatność;
 7. Dobra organizacja pracy;
 8. Umiejętność dzielenia się wiedzą.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
 • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 2. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 3. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00–478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych w projekcie Weryfikacja i odbiór produktów konkursowych z Działania 2.14 (Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie)  w terminie do 25 czerwca 2021 roku

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 25 czerwca 2021 roku do godziny 16:00

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres  mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.