Redakcja, korekta językowa, techniczna oraz ujednolicenie szaty graficznej z zastosowaniem standardów WCAG

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu redakcji, korekty językowej i technicznej materiałów merytorycznych opracowanych w ramach projektu oraz ujednoliceniu ich szaty graficznej z zachowaniem standardów WCAG – w celu upowszechnienia na stronie internetowej projektu.

Zamówienie dotyczy projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER.

Szacowanie należy przesłać do 30 listopada 2022 r. na adres e-mail: dariusz.dabek@ore.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: Szacowanie – redakcja, korekta językowa, techniczna oraz ujednolicenie szaty graficznej z zastosowaniem standardów WCAG.