Realizacja usługi koordynacji 5 sieci tematycznych Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów zamówienia publicznego polegającego na realizacji usługi koordynacji 5 sieci tematycznych Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

Zamówienie dotyczy projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER.

Szacowanie należy przesłać do 17 stycznia 2023 r. do godz. 15 na adres e-maildariusz.dabek@ore.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: Koordynatorzy 5 sieci tematycznych SCWEW.