Przeprowadzenie szkoleń dla liderów i kadry SCWEW

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” lub „ORE”, planuje zatrudnić Wykonawcę do przeprowadzenia szkoleń dla liderów i kadry SCWEW (7 nowo powstałych SCWEW z naboru dodatkowego), na podstawie ramowych programów szkoleń oraz w oparciu o szczegółowe scenariusze, materiały dodatkowe dostarczone od Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i przeprowadzić szkolenia online dla liderów oraz szkolenia dla kadry SCWEW – w formie online, zgodnie z podziałem:

  • dla Liderów SCWEW szkolenia online: łącznie 30 godz. dydaktycznych – 1 grupa, w ramach których przewidziana jest część warsztatowa oraz wykładowa. Zamawiający przewiduje 1 grupę.
  • dla Kadry SCWEW szkolenia online: 90 godz. dydaktycznych – 1 grupa, w ramach których przewidziana jest część warsztatowa oraz wykładowa. Zamawiający przewiduje 2 grupy (2 grupy x 90 godz. dyd., łącznie 180 godz. dyd.)

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: anna.przybysz@ore.edu.pl do 19.01.2022 r. W temacie wiadomości należy wpisać: „Szacowanie – prowadzenie szkoleń dla lidera i kadry SCWEW”.

Załączniki:

  1. Szacowanie wartości zamówienia
  2. Załącznik nr 1 – formularz szacowania wartości zamówienia