Organizacja działań oraz zapewnienia zespołu ekspertów dla przygotowania przedszkoli, szkół i placówek specjalnych do pełnienia roli SCWEW w 4 regionach

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”, dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano realizację zamówienia dotyczącego usługi w zakresie organizacji działań oraz zapewnienia zespołu ekspertów dla przygotowania przedszkoli, szkół i placówek specjalnych do pełnienia roli SCWEW w 4 regionach.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów zamówienia przedstawionych poniżej w tabeli, w terminie do dnia 27 września 2023 r. do godz. 10.00 na adres mailowy: agnieszka.pietryka@ore.edu.pl

Informacji w zakresie niniejszego szacowania wartości zamówienia udziela Pani Agnieszka Pietryka pod numerem telefonu: 22 570 83 30