Koordynator sieci współpracy i samokształcenia

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” lub „ORE”, planuje zatrudnić Wykonawcę – Koordynatora sieci współpracy i samokształcenia, którego zadaniem będzie organizacja i koordynacja sieci współpracy wśród nowo powstałych SCWEW-ów, diagnoza ich potrzeb oraz opracowanie materiałów merytorycznych, będących wsparciem dla członków sieci.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 21 czerwca 2021 r. na adres mailowy: anna.przybysz@ore.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów według załączonego poniżej formularza – załącznik nr 1.

Szczegółowe informacje w załącznikach: