Koordynator merytoryczny zadania w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Koordynator merytoryczny zadania w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, współfinansowanego ze środków EFS.

Wymiar etatu: 2 x 1/2  etatu (umowa na czas określony do 30.09.2023 r., pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny), możliwa praca częściowo poza ORE (w systemie zadaniowym)

Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku koordynatora merytorycznego zadania będzie należało:

 1. Opracowanie ramowych założeń dot. procedury konkursowej
 2. Przygotowanie założeń dot. współpracy z CIE w celu opracowania wersji online formularzy aplikacyjnych, a także przygotowania dodatkowych instrukcji związanych z wykorzystaniem tych formularzy przez potencjalnych grantobiorców.
 3. Przygotowanie wytycznych do opisania regulaminu konkursu grantowego oraz koordynowanie merytoryczne.
 4. Opracowanie założeń dotyczących opracowania standardów szkoleń i doradztwa prowadzonego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na rzecz innych poradni.
 5. Koordynacja merytoryczna prac związanych z opracowaniem rekomendacji dot. mechanizmów współpracy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z innymi poradniami, kadrami edukacji włączającej i instytucjami ochrony zdrowia, w tym przygotowanie założeń merytorycznych.
 6. Opracowanie koncepcji merytorycznej oraz koordynacja weryfikacji pakietów szkoleniowych do prowadzenia szkoleń dla poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu zastosowania narzędzi diagnostycznych.
 7. Opracowanie koncepcji merytorycznej doradztwa dla uczestników szkoleń.
 8. Opracowanie koncepcji merytorycznej oraz koordynacja merytoryczna działań służących wypracowaniu wstępnej wersji profili funkcjonalnych dzieci/uczniów na różnych poziomach kształcenia.
 9. Opracowywanie koncepcji działań weryfikujących i wspierających kadrę poradni psychologiczno-pedagogicznych w działaniach wdrożeniowych.
 10. Weryfikacja merytoryczna działań wdrożeniowych prowadzonych przez Grantobiorców
 11. Koordynacja merytoryczna działań wdrożeniowych
 12. Koordynowanie systemu konsultacji w zakresie zastosowania narzędzi diagnostycznych z obszaru poznawczego, emocjonalno-społecznego, osobowościowego, prowadzenie konsultacji dla przeszkolonych kadr, prowadzenie konsultacji dla przeszkolonych pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 13. Koordynacja merytoryczna prac związanych z opracowaniem rekomendacji dot. mechanizmów współpracy prac. poradni psychologiczno-pedagogicznych z innymi poradniami, kadrami edukacji włączającej i instytucjami ochrony zdrowia, przygotowanie założeń merytorycznych, analiza i odbiór produktów.
 14. Opracowanie koncepcji merytorycznej oraz koordynacja działań związanych z weryfikacją pakietów szkoleniowych do prowadzenia szkoleń dla poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu zastosowania narzędzi diagnostycznych, analiza merytoryczna działań
 15. Opracowanie koncepcji merytorycznej doradztwa dla uczestników szkoleń.
 16. Weryfikacja i odbiór merytoryczny produktów zadania.
 17. Inne zadania wynikające ze specyfiki prac projektu.

Produkty za których wykonanie będzie odpowiedzialny koordynator merytoryczny to:

 1. Wstępna wersja profili do wykorzystania w ocenie funkcjonalnej.
 2. Standardy szkoleń i doradztwa.
 3. Materiał zawierający rekomendacje dotyczące mechanizmów współpracy poradni psychologiczno-pedagogicznych z innymi placówkami oświatowymi i pozaoświatowymi.
 4. Procedura grantowa i regulamin konkursu grantowego.
 5. Standardy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
 6. Zweryfikowane opisy profili.
 7. Raport zawierający rekomendacje z działań wdrożeniowych.
 8. Zweryfikowany w pilotażu pakiet szkoleń.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

ni e z b ę d n e:

 1. Wykształcenie wyższe, w zakresie nauk społecznych.
 2. Co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych lub pokrewnych.
 3. Co najmniej 10-letnie doświadczenie w zakresie pracy naukowej na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
 4. Znajomość przepisów w zakresie funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 5. Doświadczenie w obszarze doskonalenia i/lub kształcenia nauczycieli, zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 6. Doświadczenie w pracy koncepcyjnej, przygotowywaniu modelowych rozwiązań edukacyjnych, prowadzeniu wykładów i warsztatów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

p o ż ą d a n e:

 1. Znajomość języka angielskiego.
 2. Znajomość zagadnień odnoszących się do problematyki poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, w tym znajomość Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia.
 3. Znajomość przepisów prawa oświatowego
 4. Znajomość wytycznych WCAG 2.1.
 5. Umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej.
 6. Komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu.
 7. Otwartość na nowe wyzwania zawodowe i chęć uczenia się.
 8. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznie zmieniających się warunkach.
 9. Znajomość przepisów prawa unijnego związanego z realizacją projektów współfinansowanych z EFS.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nie wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy jeśli kandydat podał takie dane w dokumentach aplikacyjnych, o treści: Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w związku z rekrutacją pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw funduszy i polityki regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywać się może również na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
  • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 4. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 5. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwu Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 6. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 10. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 24 stycznia 2021 r.  na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji,  Aleje Ujazdowskie 28, 00 – 478  Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko Koordynator – WDPP – Projekt Szkolenie i doradztwo.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 24 stycznia 2021 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres  mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do 24 stycznia 2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Koordynator merytoryczny zadania – WDPP-Projekt Szkolenie i doradztwo.

 Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej