Ekspert do merytorycznej oceny wniosków

W ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02.10-00-0002/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” lub „ORE” planuje zaangażowanie eksperta do merytorycznej oceny wniosków w ramach dodatkowego konkursu grantowego na wyłonienie min. 6 podmiotów do realizacji SCWEW.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 1 października 2021 r. do godz. 10.00 na adres mailowy: ewa.broma-bak@ore.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów według załączonego poniżej formularza – załącznik nr 1.

Więcej informacji w załącznikach: