Eksperci ds. konsultacji specjalistycznych dla pracowników Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” lub „ORE” planuje zatrudnić ekspertów pozaoświatowych ds. konsultacji specjalistycznych.  Zadaniem ekspertów będzie w szczególności prowadzenie spotkań konsultacyjnych online oraz udzielanie wsparcia pracownikom SCWEW w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: monika.dobrowolska@ore.edu.pl do dnia 4 marca 2022 r. do godziny 10.00. W temacie wiadomości należy wpisać: „Szacowanie – eksperci do spraw konsultacji specjalistycznych”.

Lista załączników: