To jest post archiwalny z dnia: 24 listopada 2023, 14:39,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Struktura organizacyjna Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

p.o. Dyrektor – Tomasz Madej

Wicedyrektor  – Marzenna Habib
Wicedyrektor  – Marta Lewandowska

Wicedyrektor – Tomasz Pitucha (urlop bezpłatny do dnia 31 grudnia 2023 r.)

Schemat organizacyjny Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH OŚRODKA

Komórki organizacyjne realizujące zadania statutowe:

 • Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi
 • Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii (WRS);
 • Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE);
 • Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia (WPPZ);
 • Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi (WDPP);
 • Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych (WRKK);
 • Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej (WHWM);
 • Wydział Wychowania (WW);
 • Wydział Nadzoru Pedagogicznego (WNP);
 • Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy (WKZR);
 • Wydział Doradztwa Zawodowego (WDZ);
 • Wydział Projektów (WP);
 • Wydział Rozwoju Kompetencji Cyfrowych i Promocji (WKCP);
 • Wydział Czasopism i Wydawnictw (WCiW);
 • Wydział Finansowo-Księgowy (WFK);
 • Wydział Kadr (WK);
 • Wydział Administracji (WA);
 • Wydział Zamówień Publicznych (WZP);
 • Zespół do spraw realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”;

Samodzielne stanowiska

 • inspektor ochrony danych (IOD),
 • audytor wewnętrzny (AW),
 • inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy (IBHP).