To jest post archiwalny z dnia: 30 czerwca 2022, 17:04,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Specjalista w Zespole Kadr

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Zespole Kadr.

Wymiar etatu: 1 etat

Umowa o pracę (pierwsza umowa na okres próbny do 3 miesięcy).
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało:

 1. Prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy pracowników ORE zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
 2. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji kadrowej pracowników ORE.
 3. Przeprowadzanie, wraz z innymi pracownikami Zespołu Kadr, rekrutacji pracowników, zgodnie z obowiązującą wewnętrzną procedurą tj. regulaminem przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w ORE.
 4. Przygotowywanie pism kadrowych (umowy, porozumienia, świadectwa pracy, zaświadczenia, itd.) w tym dotyczących pracowników zaangażowanych w realizację projektów unijnych.
 5. Analiza i przygotowanie planu potrzeb pracowników w zakresie doskonalenia zawodowego na dany rok kalendarzowy.
 6. Bieżące wprowadzanie danych do systemu kadrowego.
 7. Ewidencjonowanie i weryfikacja czasu pracy pracowników ORE w tym zatrudnionych w projektach unijnych.
 8. Prowadzenie ewidencji, zestawień statystycznych.
 9. Prowadzenie korespondencji kadrowej z pracownikami ORE.
 10. Wykonywanie innych poleceń przełożonych, nie objętych niniejszym zakresem czynności, pozostających w związku z normami prawnymi oraz wykonywanie w sytuacjach awaryjnych innych poleceń Dyrektora, pozostających w związku z zatrudnieniem, zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku ds. kadr,
 • znajomość aktualnych przepisów prawa pracy,
 • znajomość specyfiki projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • obsługa MS Office,
 • znajomość programów kadrowych,
 • zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność, sumienność,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy,
 • samodzielność, zdolność szybkiego podejmowania decyzji oraz organizacji własnej pracy,
 • zdyscyplinowanie, dyskrecja oraz wysoka kultura osobista.

pożądane:

 • ukończone studia/studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu kadr,
 • ukończone studia/studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu funduszy europejskich,
 • doświadczenie w jednostkach realizujących projekty unijne,
 • obsługa programu kadrowego SIMPLE, PROGMAN,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego i ustawy Karta Nauczyciela,
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentów kadrowych związanych z zatrudnianiem pracowników w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje
  i rekomendacje;
 • podpisane oświadczenie kandydata o treści „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji moich danych osobowych, podanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalisty w Zespole Kadr.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii (pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 15 lipca 2022 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko specjalisty w Zespole Kadr.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 15 lipca 2022 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu skanów dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko specjalisty w Zespole Kadr.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 • weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty);
 • analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania);
 • rozmowy kwalifikacyjnej.