To jest post archiwalny z dnia: 12 stycznia 2023, 09:12,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Specjalista w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi (WDPP)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje 1 kandydata na stanowisko specjalista w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi (WDPP).

Wymiar etatu: 100% etatu (pierwsza umowa na okres próbny – do 3 miesięcy)

Miejsce pracy: Warszawa/stacjonarny system pracy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało:

 1. Realizowanie działań służących wspieraniu poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności dotyczących organizowania i prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Wspieranie poradni psychologiczno-pedagogicznych w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów w obszarze diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz postępowania postdiagnostycznego.
 3. Wspieranie poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie realizacji ich zadań w obszarze poradnictwa, diagnozy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
 4. przygotowywanie i upowszechnianie ogólnokrajowych programów i narzędzi,
 5. opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i metodycznych dotyczących diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia procesu postdiagnostycznego,
 6. realizacja zadań dotyczących tematyki planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym prowadzenia diagnozy z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych.
 7. Wspieranie poradni psychologiczno-pedagogicznych w podnoszeniu jakości i efektywności ich działań.
 8. Podejmowanie inicjatyw służących współpracy i koordynacji działań różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym prowadzenia postępowania diagnostycznego i postdiagnostycznego.
 9. Realizacja zadań dotyczących tematyki planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 10. Wykonywanie innych poleceń służbowych, pozostających w związku z realizacją powierzonych zadań projektu, zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami.
 11. Wykonywanie innych zadań, zgodnych z kompetencjami, związanych z pracami Zespołu.
 12. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi i pracownikami ORE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki i/lub pedagogiki specjalnej i/lub psychologii.
 • Minimum 5 letni staż pracy.
 • Znajomość zagadnień odnoszących się do problematyki poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego/specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, diagnozy funkcjonalnej, edukacji włączającej, uniwersalnego projektowania.
 • Doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej i/lub przedszkolu/szkole ogólnodostępnej i/lub przedszkolu/szkole/placówce specjalnej z dziećmi/uczniami ze specjalnymi/zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej.
 • Doświadczenie w organizacji i prowadzeniu wydarzeń edukacyjnych (szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań) oraz ich prowadzeniu.
 • Umiejętność opracowywania materiałów merytorycznych z zakresu oceny funkcjonalnej, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
 • Predyspozycje do wystąpień publicznych.
 • Znajomość przepisów prawa oświatowego oraz wytycznych WCAG 2.0.
 • Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office.

pożądane:

 1. Znajomość Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia.
 2. Umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej.
 3. Komunikatywność, odpowiedzialność.
 4. Otwartość na nowe wyzwania zawodowe i chęć uczenia się.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

 

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 24.01.2023 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko: Specjalista – WDPP.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 24.01.2023 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres  mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do 24.01.2023 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Specjalista – WDPP.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.