To jest post archiwalny z dnia: 4 lipca 2023, 11:30,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Referent (pracownik administracyjny)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28,

00-478 Warszawa, poszukuje kandydata na stanowisko referent (pracownik administracyjny) w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Wymiar etatu: 1 etat.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

(magazyny)

 • prowadzenie ilościowo-wartościowej ewidencji magazynowej spożywczej i przemysłowej,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień zużycia artykułów spożywczych i przemysłowych oraz raportów żywieniowych,
 • przygotowywanie zamówień na dostawy produktów spożywczych oraz specyfikacji i wniosków zakupowych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • dokonywanie zakupów do Centrum Szkoleniowego,

(transport i nadzór nad sprzętem multimedialnym)

 • wykonywanie prac transportowych na rzecz Centrum Szkoleniowego oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,
 • sprawdzanie sprawności sprzętu multimedialnego, nagłośnienia itp. w salach warsztatowych Centrum Szkoleniowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • dobra znajomość i umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole pracowników,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • sumienność i dokładność,
 • prawo jazdy kat. B;

Pożądane:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie związane z tworzeniem wniosków zakupowych, umów, pism,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 13.07.2023 r. do godziny 16:00 na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko referent (pracownik administracyjny) – Centrum Szkoleniowe w Sulejówku.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 13.07.2023 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również przesłanie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 13.07.2023 r. do godziny 16.00.
W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko referent (pracownik administracyjny) – Centrum Szkoleniowe w Sulejówku.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.