To jest post archiwalny z dnia: 11 kwietnia 2024, 15:24,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Projekty UE FERS (2021-2027)

Projekty aktualnie realizowane:

  1. Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy
   Okres realizacji: wrzesień 2023 r. – sierpień 2025 r.
   Głównym celem Projektu jest popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy.
  2. Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego
   Okres realizacji: grudzień 2023 r. – lipiec 2027 r.
   Głównym celem projektu jest przygotowanie systemowego wsparcia w zakresie wykorzystania metody tutoringu i mentoringu jako zindywidualizowanych i spersonalizowanych form wspierania rozwoju zawodowego kadr systemu oświaty.
  3. Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST
   Okres realizacji: maj 2023 r. – grudzień 2026 r.
   Głównym celem Projektu jest opracowanie koncepcji szkoleń i doradztwa wspomagającego jednostki samorządu terytorialnego w zarządzaniu cyfryzacją, a także przetestowanie wypracowanych rozwiązań.
  4. Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.men.gov.pl
   Okres realizacji: listopad 2023 r. – wrzesień 2027 r.
   Głównym celem projektu jest udoskonalenie narzędzia informatycznego dostępnego pod adresem infozawodowe.men.gov.pl, wspierającego rozwój i promocję kształcenia zawodowego, w tym współpracę pracodawców ze szkołami oraz doradztwa zawodowego dla różnych grup wiekowych – odbiorców na wszystkich poziomach edukacji.
  5. Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację WłączającąOkres realizacji: październik 2023 r. – grudzień 2027 r.
   Celem projektu jest budowanie skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, poprzez utworzenie 285 SCWEW.

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako wnioskodawca projektu zaplanowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,  Priorytet FERS.01 Umiejętności, Działanie 01.04 Rozwój systemu edukacji, zgodnie  z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021– 2027 (Dz. U. z 2022 roku poz.1079), ogłasza otwarty nabór na Partnera/ów w celu wspólnej realizacji projektu pn.: Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST.