To jest post archiwalny z dnia: 8 lutego 2022, 11:52,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Nauczyciel konsultant w Zespole Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko nauczyciel konsultant w Zespole Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze w Wydziale Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE).

Wymiar etatu: 1 etat, na czas określony (pierwsza umowa na okres próbny)

Miejsce wykonywania pracy: w siedzibie ORE.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 • realizacja planu pracy ORE w zakresie ustalonym przez kierownika Wydziału
 • inicjowanie i wspieranie działań związanych z rozwojem kompetencji językowych, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego
 • przygotowanie i organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, i innych form doskonalenia (stacjonarnych, on-line, blended – learning) w zakresie podnoszenia jakości nauczania języka polskiego, rozwijania kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego
 • opracowywanie merytorycznych materiałów edukacyjnych, dotyczących podnoszenia jakości nauczania języka polskiego i rozwijania kompetencji językowych z uwzględnieniem języka polskiego
 • tworzenie programów szkoleń, prowadzenie naborów uczestników szkoleń i innych podejmowanych inicjatyw edukacyjnych oraz promowanie podejmowanych działań
 • współpraca z Ministerstwem Edukacji i Nauki w zakresie zadań zleconych
 • współpraca z partnerami ORE w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów, wymiany doświadczeń oraz promowania innowacyjnych i edukacyjnych działań dotyczących rozwijania kompetencji językowych w tym języka polskiego
 • opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizowanych projektów edukacyjnych
 • współpraca z wykonawcami zadań zleconych przez ORE
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentów i sprawozdań z realizacji zadań

 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe, min. mgr filologii polskiej, stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany
 • Co najmniej 10-letni staż pracy w systemie oświaty w zakresie nauczania języka polskiego
 • Znajomość przepisów prawa polskiego oświatowego i aktualnych kierunków polityki oświatowej państwa polskiego(niezbędna)
 • Znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office oraz znajomości obsługi platformy Moodle

Pożądane:

 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie pełniącego funkcje doradcy zawodowego lub nauczyciela konsultanta w zakresie wymaganego przedmiotu nauczania – języka polskiego na wszystkich etapach edukacyjnych znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej A2
 • Znajomość wymagań egzaminacyjnych w zakresie egzaminu 8-klasisty i egzaminu maturalnego w wymaganym przedmiocie nauczania – język polski
 • Znajomość przepisów prawa unijnego w zakresie edukacji
 • Współpraca w zespole,
 • Komunikatywność,
 • Odpowiedzialność
 • Kreatywność
 • Samodzielność
 • Terminowość

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopię decyzji administracyjnej potwierdzającej stopień awansu zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko nauczyciel konsultant w Zespole Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze w Wydziale Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE w terminie do 17 lutego 2022 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 17 lutego 2022 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany wszystkich dokumentów) drogą elektroniczną na adres  mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia  17 lutego 2022 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko nauczyciel konsultant w Zespole Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze w Wydziale Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE. Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.