To jest post archiwalny z dnia: 30 marca 2023, 10:54,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Możliwość nieodpłatnego przekazania lub darowizny składników majątku ruchomego (Zasoby Medioteki – 12 968 volumenów/jednostek)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że posiada zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego, które zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004) mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania, sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę oraz darowizny.

Szczegółowy wykaz składników majątku ruchomego:

Zasoby Medioteki stanowią zbiór materiałów edukacyjnych z kilkunastu lat, m.in. dotyczących poszczególnych reform systemu edukacji. Na dzień 30.03.2023 r. stan zasobów materiałów bibliotecznych  wynosi 12 968 volumenów/jednostek (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem volumenów/jednostek) .

Składniki majątku ruchomego wymienione w wykazie mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania lub darowizny na warunkach określonych w § 38 lub § 39 cytowanego powyżej Rozporządzenia innym organom lub jednostkom administracji publicznej lub jednostkom samorządu terytorialnego.

Podmioty zainteresowane nieodpłatnym przejęciem w/w składników przesłać winny wniosek e-mailem na adres sekretariat@ore.edu.pl, do dnia 31.03.2023 r. do godziny 12:00.

Wniosek powinien zawierać:

  1. Nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego organu lub jednostki, o których mowa w § 1 Rozporządzenia, jednostki samorządu terytorialnego lub organu wykonującego funkcje organu założycielskiego wobec instytucji gospodarki budżetowej występującej o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  2. Wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
  3. Oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;

Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania lub darowizny składników majątku ruchomego