To jest post archiwalny z dnia: 5 lipca 2024, 08:16,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Ekspert/ka ds. współpracy z Centrum Koordynującym

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Ekspert/ka ds. współpracy z Centrum Koordynującym w projekcie „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” w Wydziale Projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE).

Wymiar etatu: 1 etat: 1/2 etatu – 2 osoby lub 1 etat – 1 osoba, umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: praca zadaniowa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 • Koordynowanie współpracy z ekspertami Centrum Koordynującego (CK) w zakresie zadań wynikających z realizacji działań związanych z organizacją i funkcjonowaniem SCWEW.
 • Przygotowanie założeń merytorycznych do opracowywania  materiałów informacyjnych.
 • Przygotowanie propozycji obszarów tematycznych do uwzględnienia w pracy CK oraz zmian w obszarze edukacji włączającej.
 •  Opracowywanie propozycji działań i tematyki działań doradczych realizowanych przez  CK  na podstawie analizy potrzeb SCWEW.
 • Organizacja techniczna, merytoryczna oraz prowadzenie spotkań i innych wydarzeń w ramach realizowanych zadań.
 • Współpraca z ekspertami projektu w zakresie zadań wynikających z realizacji poszczególnych etapów  projektu.
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego przy realizacji zaplanowanych zadań projektu.
 • Udział w pracach nad przygotowaniem rekomendacji do projektów aktów prawnych w obszarze oświaty.
 • Współpraca ze środowiskiem edukacyjnym i  innymi projektami w obszarze działania SCWEW.
 • Udział w przygotowaniu procedur i regulaminu konkursu.
 • Udział w pracach komisji konkursowej, ocena wniosków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 5-letni staż pracy w placówkach systemu oświaty, samorządu terytorialnego lub szkolnictwie wyższym,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego, przygotowania propozycji dokumentów roboczych, rekomendacji, itp.,
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami systemu oświaty,
 • podstawowa znajomość zagadnień z zakresu zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej,
 • wysokie kompetencje w zakresie wystąpień publicznych, prezentacji swojego stanowiska, prowadzenia dyskusji nad omawianymi sprawami,
 • umiejętność pracy w zespole, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Pożądane:

 • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • wielozadaniowość, kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność,
 • gotowość do wyjazdów służbowych.

Rekrutacja otwarta jest dla osób z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). Zachęcamy do aplikowania osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

Informacja RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027(dalej Program), na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Państwa danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO a także w celu realizacji zadań powierzonych beneficjentowi w związku z realizacją Programu w tym:
  1. potwierdzania kwalifikowalności wydatków,
  2. wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,
  3. raportowania o nieprawidłowościach,
  4. ewaluacji,
  5. monitoringu,
  6. kontroli,
  7. audytu,
  8. sprawozdawczości,
  9. działań informacyjno-promocyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność realizacji obowiązków spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1. lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz przepisów prawa europejskiego i krajowego:
  1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021./1060 z 24 czerwca
   2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
  2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str.21, z późn. zm.),
  3. ustawa z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2027-2027, w szczególności art. 87-93,
  4. ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
  5. ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub pośredniczącej ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
 7. Odbiorcami państwa danych osobowych mogą być:
  1. podmioty, którym Administrator lub odrębni administratorzy powierzyli wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje,
  2. instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,
  3. organy Komisji Europejskiej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, prezes zakładu ubezpieczeń społecznych,
  4. podmioty, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Polsce.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii ORE (pok.103) lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Ekspert/ka ds. współpracy z Centrum Koordynującym w projekcie „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” w terminie do dnia 15 lipca 2024 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 15 lipca 2024 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 15 lipca 2024 r. do godziny 16.00. W temacie maila prosimy wpisać: Oferta pracy na stanowisko Ekspert/ka ds. współpracy z Centrum Koordynującym w projekcie „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.