To jest post archiwalny z dnia: 2 marca 2022, 20:22,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Ekspert do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW – 2 osoby

W ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02.10-00-0002/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” lub „ORE” planuje zaangażowanie eksperta do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW – 2 osoby.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 3 marca 2022 r. do godz. 23:59 na adres mailowy: ewa.broma-bak@ore.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów według załączonego poniżej formularza – załącznik nr 1.

Załączniki: