Zarządzenie Nr 15/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2020

Materiały

Zarządzenie Nr 15/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2020 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, pn.: “Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”, o nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/20.