Woźna/Woźny

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko woźnej lub woźnego.

Wymiar etatu: 1 etat.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku woźnej lub woźnego będzie należało rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków i zadań, w tym między innymi:

 • Dokładne, codzienne sprzątanie przydzielonej powierzchni płaskiej.
 • Regularne odkurzanie wykładzin dywanowych, mycie paneli podłogowych, lamperii, szyb w przeszklonych drzwiach, łazienek oraz korytarzy.
 • Czyszczenie na mokro podłóg i kaloryferów.
 • Wycieranie kurzy z mebli i sprzętu biurowego.
 • Wynoszenie śmieci, uzupełnianie mydła, papieru toaletowego i ręczników.
 • Usuwanie pajęczyn z sufitów, ścian i sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach.
 • Kontrolowanie stanu sprzątanych pomieszczeń i niezwłoczne powiadamianie przełożonego o zauważonych brakach, usterkach i uszkodzeniach.
 • Wietrzenie pomieszczeń.
 • Obsługa odbywających się w auli i salach wykładowych zajęć i konferencji.
 • Wkładanie naczyń do zmywarki i opróżnianie zmywarki.
 • Mycie lodówek i ich rozmrażanie według potrzeby.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Wymagania niezbędne:
 2. wykształcenie podstawowe,
 3. doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 4. dyspozycyjność,
 5. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 6. chęć i motywacja do pracy.
 7. Wymagania pożądane:
 8. wykształcenie zasadnicze zawodowe,
 9. podstawowa znajomość obsługi komputera,
 10. samodzielność i dokładność w pracy,
 11. umiejętność współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae (życiorys zawodowy),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w ustawie kodeks pracy podanie przez państwa danych w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 17 stycznia 2023 r. do godziny 16:00 na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko woźnej/woźnego w WA.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 17 stycznia 2023 r. do godziny 16:00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.