Udostępnienie/przygotowanie narzędzia informatycznego (systemu) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki (Granty) z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (dalej: Zamawiający) jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”, dofinansowany ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich.

W ramach  ww. projektu przewidziano realizację zamówienia dotyczącego udostępnienia/przygotowania narzędzia informatycznego (Systemu) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki (Granty)  z Europejskiego Funduszu Społecznego, oceny wniosków i sprawozdawania stopnia realizacji działań prowadzonych przez Grantobiorców.

Grantobiorcami będą organy prowadzące przedszkola, szkoły lub placówki specjalne, tj. powiaty lub miasta na prawach powiatu lub osoby fizyczne lub osoby prawne – w przypadku placówek niepublicznych, wybrane w drodze otwartych naborów ogłoszonych przez Zamawiającego.

W załączeniu przekazane są niezbędne informacje dot. przedmiotu zamówienia.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów  zamówienia wskazanego w poniżej tabeli, w terminie do dnia 10 czerwca 2024 do godz. 10.00 na adres mailowy: dominik.surma@ore.edu.pl

Informacji w zakresie niniejszego szacowania wartości zamówienia udziela p. Dominik Surma pod numerem telefonu: 22 570 83 49