Starszy specjalista w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii.

Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Umowa o pracę.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku starszego specjalisty należeć będzie:

 • Organizowanie form doskonalenia zawodowego, opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i metodycznych.
 • Realizacja postanowień sądów rejonowych o zastosowaniu wobec nieletnich środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOW.
 • Merytoryczna i techniczna obsługa systemu teleinformatycznego ORE oraz wsparcie jego użytkowników, administrowanie bazami danych systemu.
 • Tworzenie i przetwarzanie dokumentacji, w tym w szczególności redakcja korespondencji i jej archiwizacja zgodnie z instrukcją kancelaryjną ORE.
 • Opracowywanie publikacji, analiz i raportów w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.
 • Reprezentowanie ORE na zewnątrz.
 • Udział w zespołach zadaniowych tworzonych przez Wicedyrektora i Dyrektora Ośrodka.
 • Współpraca z kuratoriami oświaty i innymi instytucjami na rzecz poprawy jakości pracy MOW i MOS.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych zgodnie z podległością służbową.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie resocjalizacji, psychologii lub pedagogiki, ewentualnie innego kierunku merytorycznie związanego z obszarem działalności wydziału np. prawo,
 • minimum 6-letni staż pracy,
 • znajomość problematyki pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie,
 • doświadczenie w pracy z młodzieżą,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego, w tym w szczególności dotyczących kształcenia specjalnego i funkcjonowania MOW/MOS,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • rzetelność,
 • sumienność,
 • zaangażowanie,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • optymizm,
 • samodzielność,
 • wielozadaniowość,
 • konstruktywne podejście do problemów.

pożądane:

 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • wykształcenie w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej lub pracy socjalnej;
 • znajomość  języków obcych, w szczególności języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych, podanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji
  w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody
  na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe
  są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania
  na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
  w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do Punktu Kancelaryjnego, pok. 103 w siedzibie ORE Al. Ujazdowskie 28 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 18 kwietnia 2023 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00–478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko: Starszy Specjalista w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 18 kwietnia 2023 r. do godziny 16:00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko: Starszy Specjalista w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.