Starszy specjalista w Wydziale Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa poszukuje kandydata na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy.

Wymiar etatu: 1 etat (pierwsza umowa na okres próbny do 3 miesięcy)

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku starszego specjalisty będzie należało:

 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu metod i technik kształcenia na odległość;
 • Obsługa organizacyjna form doskonalenia i innych przedsięwzięć związanych z realizowanymi zadaniami;
 • Prowadzenie szkoleń, seminariów z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego w formie stacjonarnej i online;
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną;
 • Inspirowanie i prowadzenie działań zapewniających podnoszenie jakość kształcenia zawodowego/branżowego i ustawicznego poprzez prowadzenie dialogu społecznego;
 • Opracowanie oraz publikacja materiałów edukacyjnych, informacyjnych i metodycznych w zakresie kształcenia zawodowego;
 • Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego, przygotowanie ankiet i raportów z realizowanych działań;
 • Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanym przez Ministra oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe;
 • staż pracy minimum 6 lat, w tym w obszarze związanym z oświatą – minimum 2 lata;
 • doświadczenie w organizacji kształcenia na odległość;
 • doświadczenie w obsługiwaniu portali internetowych i platform edukacyjnych;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;

pożądane:

 • ukończone studia pierwszego i/lub drugiego stopnia lub jednolite magisterskie z zakresu kształcenia zawodowego;
 • znajomość języka angielskiego;
 • znajomość przepisów prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego;
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu edukacji;
 • doświadczenie w pracy w placówce doskonalenia nauczycieli i/lub nadzoru pedagogicznego;
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń;
 • doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji programowej z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • kreatywność;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zawodowej;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • komunikatywność;
 • umiejętność dzielenia się wiedzą.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • podpisane oświadczenieo wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Klauzula informacyjna: Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 28 czerwca 2024 r. do godziny 16:00 na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko starszy specjalista w Wydziale Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 28 czerwca 2024 r. do godziny 16:00

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również przesłanie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 28 czerwca 2024 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko starszy specjalista w Wydziale Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.