Starszy specjalista ds. informacji i promocji

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko starszego specjalisty ds. informacji i promocji w Wydziale Upowszechniania Zasobów

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku starszego specjalisty ds. informacji i promocji będzie należało w szczególności:

 1. planowanie komunikacji (forma przekazu i dobór narzędzi komunikacji) zgodnie z kierunkami działalności ORE oraz priorytetami Ministerstwa Edukacji i Nauki
 2. organizacja wydarzeń promocyjnych oraz koordynacja współpracy z innymi podmiotami
  w zakresie obecności ORE na wydarzeniach zewnętrznych
 3. opracowywanie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz prezentacji
 4. współpraca z wszystkimi komórkami organizacyjnymi ORE w zakresie pozyskiwania
  i upowszechniania informacji o ich działaniach
 5. przygotowywanie komunikatów do publikacji w serwisie internetowym Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz na portalach społecznościowych ORE
 6. współpraca w zamieszczaniu informacji w serwisie ORE oraz wpisów w mediach społecznościowych ORE, zgodnie ze standardem dostępności (WCAG 2.1)
 7. podstawowa obróbka graficzna materiałów na potrzeby strony internetowej
 8. inicjatywa w kierunku poszukiwania współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi o podobnym profilu działania
 9. monitorowanie kalendarza ważnych dat i rocznic oraz tworzenie krótkich tekstów informacyjnych
 10. wykonywanie innych zadań zlecanych przez kierownika wydziału oraz Dyrektora ORE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (minimum licencjat)
 • co najmniej 6-letni staż pracy
 • minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych, w tym tworzeniu i redagowaniu tekstów informacyjnych na stronę internetową i do serwisów społecznościowych
 • biegła umiejętność obsługi programów pakietu Ms Office, przede wszystkim Word, Excel, Power Point
 • bardzo wysoki poziom poprawności językowej (w zakresie języka polskiego) − umiejętność tworzenia własnych tekstów oraz umiejętność redakcji językowej i korekty tekstów innych autorów
 • znajomość systemu zarządzania treścią WordPress w zakresie umożliwiającym samodzielne dodawanie i edycję treści
 • znajomość standardu dostępności WCAG 2.1 i umiejętność jego zastosowania
  w przygotowywaniu materiałów do publikacji
 • podstawowa znajomość programów graficznych, np. Adobe Photoshop / Adobe InDesign, / Canva lub innych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1
 • umiejętność koordynacji kilku zadań jednocześnie
 • umiejętności komunikacyjne i w zakresie współpracy z wieloma podmiotami
 • cechy takie jak: odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, niekonfliktowość

pożądane:

 • znajomość obsługi Adobe Acrobat
 • podstawowe umiejętności montażu wideo
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość systemu edukacji w Polsce
 • znajomość Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 • znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny;

– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

– kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

– kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje;

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania
  na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00–478  Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko starszego specjalisty ds. informacji i promocji. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 30 listopada 2021 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres  mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do 30 listopada 2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: STARSZY SPECJALISTA-WUZ.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty)

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania)

3) rozmowy kwalifikacyjnej.