Starszy referent (umowa o pracę na zastępstwo)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszy referent (umowa o pracę – zastępstwo za nieobecnego pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim od 17.08.2022 r. do 31.01.2023 r.)

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku starszy referent będzie należało:

 1. Rzetelne prowadzenie gospodarki materiałowej i magazynowej.
  a) dbanie o powierzony towar, zabezpieczanie go przed zniszczeniem i kradzieżą,
  b) prowadzenie na bieżąco dokumentacji magazynowej,
  c) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach magazynowych.
 2. Załatwianie wszystkich spraw związanych z rejestracją i ewidencją majątku ORE
  a) cechowanie sprzętu przyjętego na inwentarz,
  b) pisanie protokołów zdawczo-odbiorczych i protokołów likwidacji realizowanych przez ORE.
 3. Nadzór i organizacja obsługi transportowej przedsięwzięć realizowanych przez ORE
  a) przyjmowanie zgłoszeń i rezerwacja środków transportu.
 4. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi i pracownikami ORE.
 5. Sporządzanie wniosków zakupowych i zamówień oraz ich realizacji.
 6. Wydawanie oraz archiwizacja sprzętu komputerowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • minimum 4-letnie doświadczenie w pracy zawodowej,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • obsługa komputera,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • chęć i motywacja do pracy;

pożądane:

 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • samodzielność i dokładność w pracy,
 • umiejętność współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00‑478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w art. 22¹ ustawy kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) podanie przez państwa danych w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W zakresie nie wynikającym z Kodeksu Pracy podanie danych wymaga udzielenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie;
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 16 sierpnia 2022 do godziny 16:00 na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko starszy referent w WA.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 16 sierpnia 2022 do godziny 16:00

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również przesłanie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 16 sierpnia 2022 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko starszy referent w WA.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.