Specjalista w Zespole Kadr

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje 1 kandydata na stanowisko specjalisty w Zespole Kadr.

Wymiar etatu: 1 etat

Umowa o pracę (pierwsza umowa na okres próbny do 3 miesięcy)

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało:

 1. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników.
 2. Przygotowywanie, prowadzenie dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnieniem
  i rozwiązaniem stosunku pracy (sporządzenie: umów, wypowiedzeń, porozumień, świadectw pracy, zaświadczeń, innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia itd.) w tym dotyczących pracowników zaangażowanych w realizację projektów unijnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz archiwizacja.
 3. Udział w przeprowadzaniu procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującą wewnętrzną procedurą tj. regulaminem przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.
 4. Bieżące wprowadzanie danych kadrowo-płacowych do systemu kadrowo płacowego.
 5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich.
 6. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników oraz kontrola ich aktualności.
 7. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń bhp i ppoż oraz kontrola ich aktualności.
 8. Sporządzenie zestawień statystycznych i sprawozdań m.in. do PFRON, GUS.
 9. Korespondencja z instytucjami zewnętrznymi, tj. ZUS, PIP, Ministerstwo.
 10. Przestrzeganie obiegu dokumentów, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych, nie objętych niniejszym zakresem czynności, pozostających w związku z normami prawnymi oraz wykonywanie w sytuacjach awaryjnych innych poleceń Dyrektora, pozostających w związku z zatrudnieniem, zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku ds. kadr,
 • znajomość aktualnych przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • obsługa MS Office,
 • znajomość programów kadrowo-płacowych,
 • zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność, sumienność
 • komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej,
 • samodzielność, zdolność szybkiego podejmowania decyzji oraz dobrej organizacji pracy własnej
 • zdyscyplinowanie, dyskrecja oraz wysoka kultura osobista.

pożądane:

 • ukończone studia/studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu kadr,
 • ukończone studia/studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu funduszy europejskich,
 • doświadczenie w jednostkach realizujących projekty unijne,
 • obsługa programu kadrowo-płacowego, mile widziana znajomość obsługi Programów SIMPLE, PROGMAN,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego i ustawy Karta Nauczyciela,
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentów kadrowych związanych z zatrudnianiem pracowników w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • znajomość specyfiki projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje
  i rekomendacje;
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie a RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.)

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w ustawie kodeks pracy podanie przez państwa danych w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii (pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 17 lutego 2023 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko specjalisty w Zespole Kadr.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 17 lutego 2023 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 17 lutego 2023 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko specjalisty w Zespole Kadr.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty);
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania);
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.