Specjalista w zespole ds. realizacji kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w zespole ds. realizacji kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, priorytet V. koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja, zadanie 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

llość osób: 1 osoba

Wymiar etatu: pełny etat

Pierwsza umowa na okres próbny.

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28,
00-478 Warszawa.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty w zespole ds. realizacji programu „Za życiem” należeć będzie:

 • przygotowanie oraz prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań, zarówno w wersji elektronicznej oraz w formie papierowej (jeśli jest wymagana);
 • archiwizacja działań zakończonych w ramach realizacji ww. zadań; zarządzanie zasobami dysku projektowego;
 • czynny udział w tworzeniu zasobów strony wektoryzycia.pl, opracowanie treści, współpraca w zakresie grafiki i funkcjonalności strony;
 • analiza i bieżąca ocena spraw spływających od Wykonawców – dbanie
  o zgodność z zamówieniem;
 • organizacja i prowadzenie wykładów i warsztatów w wybranych zakresach tematycznych;
 • organizacja i udział w realizacji sieci współpracy i samokształcenia;
 • współpraca z trenerami wojewódzkimi oraz nauczycielami – realizatorami zajęć w szkołach;
 • udział w pracach zespołu nad badaniem efektywności zrealizowanego projektu;
 • realizacja innych zadań zleconych przez kierownika zespołu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 5-letni staż pracy;
 • znajomość systemu edukacji w Polsce;
 • umiejętność organizacji, przygotowania i prowadzenia szkoleń, warsztatów, webinariów – w formułach stacjonarnych i online;
 • umiejętność pracy w programach MS Office, komputerowych baz danych, programach graficznych;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;

pożądane:

 • wykształcenie wyższe na kierunkach pedagogicznych;
 • doświadczenie w realizacji przedsięwzięć dla sektora edukacji;
 • umiejętność tworzenia i koordynowania sieci współpracy i samokształcenia;
 • znajomość prawa oświatowego;
 • znajomość tematyki wychowania do życia w rodzinie poświadczona stosownym dokumentem ukończenia studiów, kursów specjalistycznych;
 • umiejętność tworzenia komunikatów do publikacji w serwisie internetowym ORE oraz na portalach społecznościowych ORE;
 • umiejętność współpracy i doświadczenia w pracy zespołowej;
 • łatwość uczenia się oraz nastawienie na rozwój i stałe poszerzanie wiedzy zawodowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty
w terminie do 19 maja 2023 r. do godziny 16:00 na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko specjalisty w zespole ds. realizacji programu „Za życiem”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 19 maja 2023 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również przesłanie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 19 maja 2023 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko specjalisty w zespole ds. realizacji programu „Za życiem”.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.