Specjalista w Wydziale Wychowania i Profilaktyki

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Wychowania i Profilaktyki.

Wymiar etatu: 1, umowa o pracę (I umowa na okres próbny do 3 miesięcy). Miejsce wykonywania pracy: ORE, ul. Polna 46a, 00-644 Warszawa.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 1. Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty.
 2. Organizowanie i/lub prowadzenie szkoleń dla pracowników oświaty z zakresu wychowawczej funkcji szkoły/placówki.
 3. Podejmowanie inicjatyw służących współpracy różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży w celu wsparcia szkół i placówek w oddziaływaniach wychowawczych.
 4. Przygotowywanie publikacji i materiałów edukacyjnych z zakresu wychowania w środowisku szkolnym.
 5. Opiniowanie programów edukacyjno-wychowawczych nadsyłanych do rekomendacji ORE.
 6. Opracowanie raportów, analiz dotyczących wychowania.
 7. Udział w zespołach zadaniowych tworzonych przez Dyrektora ORE.
 8. Wykonywanie innych zadań zleconych zgodnie z podległością służbową.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym/psychologicznym/nauki społeczne,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy,
 • co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego, w tym w szczególności dotyczących wychowania,
 • dobra znajomość pakietu MS Office i narzędzi TIK,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność,
 • komunikatywność.

Pożądane:

 • doświadczenie w pracy w szkole/placówce oświatowej lub placówce doskonalenia nauczycieli.
 • publikacje własne/współautorstwo z obszaru wychowania lub psychoprofilaktyki.
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny.
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 • oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy na stanowisko specjalisty w Wydziale Wychowania i Profilaktyki” w terminie do 3 września 2021 roku.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 3 września 2021 roku, do godz. 16:00. Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu podpisanych skanów dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 3 września do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: „Oferta pracy na stanowisko specjalisty w Wydziale Wychowania i Profilaktyki”.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w ustawie kodeks pracy, podanie przez państwa danych w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie, podanie danych  nie jest wymagane dlatego wymaga udzielenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.