Specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa,  poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych.

Wymiar etatu: 2 etaty, umowa o pracę 

Miejsce wykonywania pracy: siedziba ORE

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 1. Przygotowywanie, opracowywanie merytoryczne oraz opiniowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, edukacji włączającej, wczesnego wspomagania rozwoju oraz wsparcia dziecka i rodziny (WWR), w tym analiza, weryfikacja materiałów zlecanych do opracowania, w ramach realizacji powierzonych zadań.
 2. Przygotowywanie programów kursów doskonalących, wspierających szkoły i placówki w realizacji zadań z zakresu metod pracy z grupą zróżnicowaną, edukacji włączającej, wczesnego wspomagania rozwoju oraz wsparcia dziecka i rodziny.
 3. Organizacja techniczna i merytoryczna oraz prowadzenie spotkań informacyjno konsultacyjnych, seminariów, szkoleń i konferencji oraz innych wydarzeń dla statutowych odbiorców działań w ramach prac Wydziału, w tym z zakresu metod pracy z grupą/klasą zróżnicowaną, edukacji włączającej, wczesnego wspomagania rozwoju oraz wsparcia dziecka i rodziny.
 4. Realizowanie zadań związanych z utrzymaniem trwałości projektu Opracowanie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, w tym upowszechnianie zasobów związanych z organizacją i funkcjonowaniem SCWEW, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 5. Merytoryczna współpraca z ekspertami i trenerami, opracowywanie programów i materiałów do prowadzenia szkoleń.
 6. Udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego przy realizacji zaplanowanych zadań Wydziału.
 7. Redagowanie korespondencji, opracowywanie analiz i raportów dotyczących zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych, edukacji włączającej, WWR.
 8. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji podejmowanych działań zgodnie
  ze standardami przyjętymi w Ośrodku Rozwoju Edukacji.
 9. Prowadzenie spraw organizacyjnych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi.
 10. Inne zadania wynikające ze specyfiki prac Wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 1. Wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki i/lub pedagogiki specjalnej i/lub psychologii.
 2. Minimum 5-letni staż pracy.
 3. Znajomość zagadnień odnoszących się do problematyki zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej, pracy z grupą zróżnicowaną, wczesnego wspomagania rozwoju oraz wsparcia dziecka i rodziny.
 4. Doświadczenie w pracy w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej i/lub przedszkolu/szkole/placówce specjalnej i/lub szkole innego typu.
 5. Doświadczenie w organizacji i prowadzeniu wydarzeń edukacyjnych (szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań informacyjno-konsultacyjnych).
 6. Umiejętność opracowywania materiałów merytorycznych w wymienionych wyżej obszarach.
 7. Predyspozycje do wystąpień publicznych.
 8. Znajomość przepisów prawa oświatowego oraz wytycznych WCAG 2.0.
 9. Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office.

Pożądane:

 1. Znajomość języka angielskiego
 2. Komunikatywność.
 3. Kreatywność.
 4. Umiejętność prowadzenia szkoleń i warsztatów.
 5. Umiejętność współpracy w zespole.
 6. Samodzielność i inicjatywa w działaniu.
 7. Otwartość na nowe wyzwania zawodowe i chęć uczenia się.
 8. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznie zmieniających się warunkach. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.),

Klauzula informacyjna:
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii (po. 103)  w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Specjalista – WSPE.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 31 lipca 2024 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również przesłanie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko Specjalista – WSPE.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.