Specjalista w Wydziale Rozwoju Kompetencji Cyfrowych i Promocji

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Rozwoju Kompetencji Cyfrowych i Promocji ORE.

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku  specjalisty będzie należało w szczególności:

 • Przygotowywanie postów, artykułów, aktualności i komunikatów prasowych do publikacji
  w serwisie internetowym oraz na portalach społecznościowych ORE
 • Monitorowanie kalendarza ważnych dat i rocznic oraz tworzenie krótkich tekstów informacyjnych
 • Planowanie i koordynowanie harmonogramu publikacji treści zgodnie z strategią marketingową firmy
 • Monitorowanie i analiza trendów w mediach społecznościowych
 • Monitorowanie i moderowanie komentarzy oraz odpowiedzi na zapytania użytkowników
  w mediach społecznościowych
 • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z odbiorcami
 • Monitorowanie efektywności publikowanych treści przy użyciu narzędzi analitycznych
 • Przygotowywanie regularnych raportów dotyczących zaangażowania, zasięgu i innych kluczowych wskaźników efektywności
 • Optymalizacja treści na stronie internetowej pod kątem SEO aby zwiększyć widoczność
  w wyszukiwarkach
 • Stosowanie najlepszych praktyk SEO w tworzeniu treści
 • Wsparcie techniczne użytkowników ośrodka przy projektowaniu, tworzeniu i opracowywaniu narzędzi internetowych takich jak ankiety, formularze
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego, kierownika wydziału, dyrektora lub wicedyrektorów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne

 • staż pracy co najmniej 5 lat
 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność obsługi platform takich jak Facebook
 • doświadczenie w realizacji zadań z zakresu opisanego wyżej lub pokrewnych
 • umiejętność planowania pracy własnej, konsekwencja w realizacji wyznaczonych celów
 • umiejętności komunikacyjne i w zakresie współpracy z wieloma podmiotami / osobami
 • cechy takie jak: odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, niekonfliktowość

pożądane

 • podstawowa znajomość programu EZD
 • znajomość standardu dostępności WCAG 2.1 i umiejętność jego zastosowania
 • znajomość systemu edukacji w Polsce
 • samodzielność w realizowaniu powierzonych zadań

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji
  w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
  w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do Punktu Kancelaryjnego (pok. 103) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty
w terminie do dnia 20 czerwca 2024 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00–478  Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko specjalisty w Wydziale Rozwoju Kompetencji Cyfrowych i Promocji.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 20 czerwca 2024 r. do godziny 16.00. W temacie maila prosimy wpisać: Oferta pracy na stanowisko specjalisty w Wydziale Rozwoju Kompetencji Cyfrowych i Promocji

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty);
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania);
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.