Specjalista w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydata na stanowisko specjalista w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi (WDPP).

Wymiar etatu: 1/4 etatu (umowa na czas określony do 31.12.2023 r., pierwsza umowa na okres próbny – do 3 miesięcy)

Miejsce pracy: Warszawa /zadaniowy system czasu pracy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało:

 1. Koordynowanie działań służących wspieraniu poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności dotyczących organizowania i prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Wspieranie poradni psychologiczno-pedagogicznych w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów w obszarze diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz postępowania postdiagnostycznego.
 3. Wspieranie poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie realizacji ich zadań w obszarze poradnictwa, diagnozy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
  1. przygotowywanie i upowszechnianie ogólnokrajowych programów i narzędzi
  2. opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i metodycznych dotyczących diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia procesu postdiagnostycznego
  3. realizacja zadań dotyczących tematyki planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i współpracy szkoły z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, w tym prowadzenia diagnozy z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych
 4. Wspieranie poradni psychologiczno-pedagogicznych w podnoszeniu jakości i efektywności ich działań.
 5. Podejmowanie inicjatyw służących współpracy i koordynacji działań różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym prowadzenia postępowania diagnostycznego i postdiagnostycznego.
 6. Realizacja zadań dotyczących tematyki planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 7. Wykonywanie innych poleceń służbowych, pozostających w związku z realizacją powierzonych zadań projektu, zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami.
 8. Wykonywanie innych zadań, zgodnych z kompetencjami, związanych z pracami Zespołu.
 9. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi i pracownikami ORE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Co najmniej 5-letni staż pracy w systemie edukacji
 3. Doświadczenie w zakresie organizacji wydarzeń edukacyjnych w obszarze poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
 4. Dobra znajomość pakietu MS Office

pożądane:

 1. Znajomość zagadnień odnoszących się do problematyki poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, w tym znajomość Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia.
 2. Znajomość przepisów prawa oświatowego.
 3. Znajomość wytycznych WCAG 2.1.
 4. Umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej.
 5. Komunikatywność, odpowiedzialność.
 6. Otwartość na nowe wyzwania zawodowe i chęć uczenia się.
 7. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznie zmieniających się warunkach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nie wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy jeśli kandydat podał takie dane w dokumentach aplikacyjnych, o treści: Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w związku z rekrutacją pracowników

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 6 czerwca 2022 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko specjalista – WDPP.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 6 czerwca 2022 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres  mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do 6 czerwca 2022 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: specjalista – WDPP.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.