Specjalista ds. Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE) w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi (WDPP).

Wymiar etatu: 1 etat (umowa na czas określony do 03.2022 r., pierwsza umowa na okres próbny – do 3 miesięcy).

Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. ZPE będzie należało:

 1. pełnienie roli opiekuna świadczącego pomoc beneficjentom projektów, wyłonionych w konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/21 pn. Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej, w zakresie obsługi Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz innych projektów w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, w tym:
  • bieżąca współpraca z przedstawicielami 16 projektów konkursowych, wskazanymi przez beneficjentów;
  • aktywny udział w spotkaniach z beneficjentami konkursowymi (m.in. omawianie kwestii problematycznych dotyczących ZPE);
  • reagowanie na potrzeby zgłaszane przez beneficjentów, dotyczące nowych funkcjonalności (udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, współpraca z CIE w zakresie ewentualnego rozszerzania funkcjonalności i monitorowanie postępu prac w tym zakresie itp.);
  • bieżące monitorowanie funkcjonowania kursów na ZPE.
 2. zamieszczanie materiałów na ZPE, w szczególności budowanie kursów na podstawie gotowych materiałów merytorycznych,
 3. wsparcie pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w realizacji zadań związanych z wykorzystaniem wyżej wymienionej Platformy,
 4. prowadzenie szkoleń dotyczących funkcjonalności i wykorzystania ZPE dla wskazanych grup odbiorców,
 5. wsparcie w weryfikacji i zamieszczaniu produktów na ZPE, w tym weryfikacja zgodności materiałów ze standardami: funkcjonalnym, techniczno-graficznym, pomoc w integrowaniu materiałów z platformą.
 6. inne zadania zlecone przez Dyrektora ORE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe – informatyczne lub pokrewne.
 2. Co najmniej 5 letni staż pracy.
 3. Znajomość technologii informatycznych stosowanych w budowaniu platform e-learningowych.
 4. Doświadczenie w zakresie administrowania systemami informatycznymi.
 5. Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej.
 6. Doświadczanie w diagnozowaniu testowaniu aplikacji webowych.
 7. Umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu, wysoka odporność na stres.
 8. Znajomość narzędzi do monitoringu aplikacji webowych.
 9. Doświadczenie w pracy w ramach helpdesk.
 10. Znajomość wytycznych WCAG 2.1.

pożądane:

 1. Doświadczenie w opracowywaniu i implementacji standardów materiałów multimedialnych i interaktywnych na platformy e-learningowe.
 2. Znajomość przepisów prawa oświatowego.
 3. Znajomość j. angielskiego.
 4. Umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej.
 5. Komunikatywność, odpowiedzialność.
 6. Otwartość na nowe wyzwania zawodowe i chęć uczenia się.
 7. Dobra organizacja pracy w dynamicznie zmieniających się warunkach.
 8. Otwartość, komunikatywność, umiejętność szybkiego uczenia się i pracy w rozproszonym zespole składającym się ze specjalistów zatrudnionych w różnych podmiotach, ważnym elementem jest chęć oraz umiejętność dzielenia się wiedzą.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nie wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy jeśli kandydat podał takie dane w dokumentach aplikacyjnych, o treści: Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w związku z rekrutacją pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
  • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • – zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 4. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 5. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 6. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 10. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30.09.2021 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji,  Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie − Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. ZPE – WDPP.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do:  30.09.2021 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres  mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do 30.09.2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Specjalista ds. ZPE – WDPP.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.