Specjalista ds. marketingu i komunikacji w programie Laboratoria Przyszłości

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista ds. marketingu i komunikacji w programie Laboratoria Przyszłości.

Wymiar etatu: 1 etat

Umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 • Tworzenie i publikowanie treści, informowanie o działaniach, wybór odpowiednich zdjęć lub grafik;
 • Opieka nad platformą z treściami edukacyjnymi stworzoną na stronach internetowych związanych z projektem;
 • Budowanie relacji i komunikowanie się z innymi działami;
 • Zbieranie i przygotowywanie materiałów na stories oraz dokumentacji fotograficznej z działań;
 • Udział w przygotowywaniu i realizacji kampanii wizerunkowych i społecznych;
 • Analiza trendów i proponowanie ciekawych i niestandardowych pomysłów działań i komunikacji,
 • Współudział w zarządzaniu kanałami społecznościowymi tj. Facebook, LinkedIn, Instagram,
 • kreatywne tworzenie treści, w tym zdjęć, materiałów video i relacji,
 • bieżące moderowanie fanpage’y i publikacja postów,
 • publikowanie postów sponsorowanych oraz analityka ich zasięgu,
 • wdrażanie nowych technologii internetowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • znajomość kanałów w social-mediach,
 • co najmniej 5 -letni staż zawodowy
 • wiedza z zakresu marketingu, PR, mediów społecznościowych, marketingu internetowego,
 • dobra znajomość pakietu MS Office w tym programów graficznych
 • wykształcenie wyższe,
 • język angielski w stopniu dobrym, umożliwiającym swobodną komunikację w mowie oraz w piśmie
 • umiejętność pisania rzetelnych i poprawnych językowo tekstów informacyjnych
  i promocyjnych
 • samodzielność i umiejętność organizowania sobie pracy oraz pozytywne nastawienie
 • poczucie estetyki
 • umiejętność analizowania potrzeb oraz zasięgów

Pożądane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych,
 • umiejętność kreatywnego myślenia,
 • samodzielność w zdobywaniu potrzebnych informacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • pozytywne nastawienie,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Klauzula informacyjna:
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 29.05.2023 r. do godziny 16:00 na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko specjalista ds. marketingu i komunikacji.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 29.05.2023 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również przesłanie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 29.05.2023 r. do godziny 16:00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko specjalista ds. marketingu i komunikacji.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej