Specjalista ds. komunikacji i promocji

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. informacji i promocji.

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku  specjalisty ds. informacji i promocji będzie należało w szczególności:

 1. planowanie komunikacji (forma przekazu i dobór narzędzi komunikacji) zgodnie z kierunkami działalności ORE oraz priorytetami MEN
 2. przygotowywanie komunikatów do publikacji w serwisie internetowym Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz na portalach społecznościowych ORE
 3. zamieszczanie aktualności w serwisie ORE
 4. inicjatywa w kierunku poszukiwania współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi o podobnym profilu działania
 5. monitorowanie kalendarza ważnych dat i rocznic oraz tworzenie krótkich tekstów informacyjnych
 6. opracowywanie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz prezentacji
 7. współpraca z wszystkimi komórkami organizacyjnymi ORE w zakresie pozyskiwania
  i upowszechniania informacji o ich działaniach
 8. organizacja wydarzeń promocyjnych oraz koordynacja współpracy z innymi podmiotami
  w zakresie obecności ORE na wydarzeniach zewnętrznych
 9. wykonywanie innych zadań zlecanych przez kierownika Wydziału Upowszechniania Zasobów oraz Dyrektora ORE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (minimum licencjat)
 • doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych (1−3 lata)
 • biegła umiejętność obsługi programów pakietu Ms Office
 • bardzo wysoki poziom poprawności językowej (w zakresie języka polskiego) − umiejętność tworzenia własnych tekstów oraz umiejętność redakcji językowej i korekty tekstów innych autorów
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1 / pożądana B2
 • umiejętność koordynacji kilku zadań jednocześnie
 • umiejętności komunikacyjne i w zakresie współpracy z wieloma podmiotami / osobami
 • cechy takie jak: odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, niekonfliktowość

pożądane:

 • co najmniej 5-letni staż pracy
 • minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych, w tym tworzenia
  i redagowania tekstów informacyjnych na stronę internetową i do serwisów
 • podstawowa znajomość programów graficznych, np. Adobe InDesign, Canva oraz CMS WordPress
 • znajomość obsługi Adobe Acrobat Pro
 • znajomość standardu dostępności WCAG 2.1 i umiejętność jego zastosowania
  w przygotowywaniu materiałów do publikacji
 • znajomość systemu edukacji w Polsce

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w art. 22¹ ustawy kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) podanie przez państwa danych w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie, podanie danych wymaga udzielenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 17 czerwca 2021 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00–478  Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. informacji i promocji.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 17 czerwca 2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila prosimy wpisać: Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. informacji i promocji.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty);
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania);
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.