Referent w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii.

Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 46a 00-644

Umowa na zastępstwo

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku referenta należeć będzie:

 1. Organizowanie i współorganizowanie form doskonalenia zawodowego, opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i metodycznych, opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i metodycznych
 2. Wsparcie w realizacji postanowień sądów rejonowych o zastosowaniu wobec nieletnich środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOW.
 3. Obsługa systemu teleinformatycznego ORE oraz wsparcie jego użytkowników, administrowanie bazami danych systemu.
 4. Tworzenie i przetwarzanie dokumentacji, w tym w szczególności redakcja korespondencji i jej archiwizacja zgodnie z instrukcją kancelaryjną ORE
 5. Opracowywanie zestawień statystycznych związanych z pobytem młodzieży w MOW i MOS.
 6. Udział w zespołach zadaniowych tworzonych przez Wicedyrektora i Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość problematyki pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego, w tym w szczególności dotyczących kształcenia specjalnego i funkcjonowania MOW/MOS,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.

pożądane:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie resocjalizacji, psychologii lub pedagogiki, ewentualnie innego kierunku merytorycznie związanego z obszarem działalności Wydziału np. socjologia, prawo,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w ośrodku socjoterapeutycznym i/lub resocjalizacyjnym,
 • doświadczenie w pracy biurowej, pisaniu pism urzędowych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Umiejętności organizacyjne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny zawierający koncepcję pracy własnej przy realizacji zadań merytorycznych Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych, podanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko referenta w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w art. 22¹ ustawy kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) podanie przez państwa danych w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W zakresie niewynikającym z Kodeksu Pracy podanie danych wymaga udzielenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie;
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu w siedzibie ORE Al. Ujazdowskie 28 lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00–478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko: Referent w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 9 lipca 2021 r. do godziny 16.00.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznie. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu podpisanych skanów/zdjęć dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 9 lipca 2021 r. do godziny 16:00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko: Referent w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.