Referent w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii.

Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Umowa na zastępstwo

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku referenta należeć będzie:

 • Wsparcie w organizowaniu form doskonalenia zawodowego, opracowywaniu i udostępnianiu materiałów informacyjnych i metodycznych, opracowywaniu i udostępnianiu materiałów informacyjnych i metodycznych.
 • Wsparcie w realizacji postanowień sądów rejonowych o zastosowaniu wobec nieletnich środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOW.
 • Obsługa systemu teleinformatycznego ORE oraz wsparcie jego użytkowników, administrowanie bazami danych systemu.
 • Tworzenie i przetwarzanie dokumentacji, w tym w szczególności redakcja korespondencji i jej archiwizacja zgodnie z instrukcją kancelaryjną ORE.
 • Wsparcie w opracowywaniu zestawień statystycznych związanych z pobytem młodzieży w MOW i MOS.
 • Udział w zespołach zadaniowych tworzonych przez Wicedyrektora i Dyrektora Ośrodka.
 • Współpraca z kuratoriami oświaty i innymi instytucjami na rzecz poprawy jakości pracy MOW i MOS.
 • Udział w zespołach zadaniowych tworzonych przez Dyrektora Ośrodka.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość problematyki pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego, w tym w szczególności dotyczących kształcenia specjalnego i funkcjonowania MOW/MOS,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.

pożądane:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie resocjalizacji, psychologii lub pedagogiki, ewentualnie innego kierunku merytorycznie związanego z obszarem działalności Wydziału np. socjologia, prawo,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w ośrodku socjoterapeutycznym i/lub resocjalizacyjnym,
 • doświadczenie w pracy biurowej, pisaniu pism urzędowych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
 • umiejętności organizacyjne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny zawierający koncepcję pracy własnej przy realizacji zadań merytorycznych Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych, podanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko referenta w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu w siedzibie ORE Al. Ujazdowskie 28 lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00–478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko: Referent w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 20 grudnia 2021 r. do godziny 16.00.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznie. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu podpisanych skanów/zdjęć dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. do godziny 16:00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko: Referent w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.