Referent (pracownik administracyjny)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydata na stanowisko referent (pracownik administracyjny) w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Wymiar etatu: 1 etat.

Rodzaj umowy: umowa na czas określony do 31.12.2021 r. (na zastępstwo za nieobecnego pracownika).

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku referent (pracownik administracyjny) będzie należało:

 • realizacja zakupów i usług na potrzeby Centrum Szkoleniowego w Sulejówku zgodnie z procedurą zamówień publicznych obowiązujących w ORE,
 • aktualizacja i prowadzenie spisu inwentarza Centrum Szkoleniowego w Sulejówku,
 • współpraca z wykonawcami umów zawartych na konserwacje instalacji i urządzeń,
 • kompletowanie dokumentacji potrzebnej do przygotowywania protokołów do oceny przydatności/likwidacji sprzętów oraz przygotowanie/prowadzenie dokumentacji,
 • przygotowanie narad, konferencji, spotkań pod względem obsługi technicznej we współpracy z informatykiem ORE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole pracowników,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • sumienność i dokładność,
 • prawo jazdy kat. B

Pożądane:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie związane z tworzeniem wniosków zakupowych, umów, pism,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe − świadectwa pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”

Informacja:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w ustawie kodeks pracy, podanie przez państwa danych w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie, podanie danych nie jest wymagane dlatego wymaga udzielenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko referenta w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w terminie do 29.09.2021 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 29.09.2021 r. do godziny 16.00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 29.09.2021 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko referenta w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.