Referent ds. Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE)

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko referenta ds. Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE) w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi (WDPP) w ramach projektu pozakonkursowego Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Wymiar etatu: 1 etat – umowa na czas określony (pierwsza umowa na okres próbny – do 3 miesięcy)

Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku referenta ds. ZPE będzie należało:

 1. zamieszczanie materiałów na ZPE, w szczególności budowanie kursów na podstawie gotowych materiałów merytorycznych, tworzenie modyfikacji kursów na ZPE,
 2. wsparcie w realizacji zadań związanych z wykorzystaniem wyżej wymienionej Platformy,
 3. prowadzenie szkoleń dotyczących funkcjonalności i wykorzystania ZPE dla wskazanych grup odbiorców, 
 4. wsparcie w weryfikacji i zamieszczaniu produktów na ZPE, w tym weryfikacja zgodności materiałów ze standardami: funkcjonalnym, techniczno-graficznym, pomoc w integrowaniu materiałów z platformą,
 5. wsparcie w opracowaniu nowej struktury na ZPE, 
 6. testowanie struktury i zgłaszanie uwag,
 7. konsultacje z Zespołem, ekspertami, trenerami,
 8. uczestnictwo w spotkaniach on-line i na bieżąco wsparcie ekspertów i uczestników szkoleń w rozwiązywaniu problemów technicznych,
 9. inne zadania zlecone przez Dyrektora ORE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 1. Co najmniej wykształcenie średnie. 
 2. Znajomość technologii informatycznych stosowanych w budowaniu platform e-learningowych.
 3. Bardzo dobra znajomość zintegrowanej platformy edukacyjnej i jej funkcjonalności.
 4. Doświadczenie w zakresie administrowania systemami informatycznymi.
 5. Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej. 
 6. Doświadczanie w diagnozowaniu testowaniu aplikacji webowych. 
 7. Umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu, wysoka odporność na stres.
 8. Znajomość narzędzi do monitoringu aplikacji webowych.
 9. Doświadczenie w pracy w ramach helpdesk.
 10. Znajomość wytycznych WCAG 2.1.

pożądane:

 1. Doświadczenie w opracowywaniu i implementacji standardów materiałów multimedialnych i interaktywnych na platformy e-learningowe.
 2. Wykształcenie wyższe informatyczne.
 3. Doświadczenie w zakresie pracy na stanowisku informatycznym.
 4. Znajomość przepisów prawa oświatowego. 
 5. Znajomość j. angielskiego.
 6. Umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej.
 7. Komunikatywność, odpowiedzialność.
 8. Otwartość na nowe wyzwania zawodowe i chęć uczenia się. 
 9. Dobra organizacja pracy w dynamicznie zmieniających się warunkach.
 10. Umiejętność szybkiego uczenia się i pracy w rozproszonym zespole składającym się ze specjalistów zatrudnionych w różnych podmiotach, 
 11. Chęć oraz umiejętność dzielenia się wiedzą.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nie wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy jeśli kandydat podał takie dane w dokumentach aplikacyjnych, o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w związku z rekrutacją pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw funduszy i polityki regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywać się może również na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach: – aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, – zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 4. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 5. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwu Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
 7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 9. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi/kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 04.03.2022 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko referenta ds. ZPE – WDPP.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 04.03.2022 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu dokumentów (podpisane skany) drogą elektroniczną na adres  mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do 04.03.2022 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Referent ds. ZPE – WDPP.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty), 

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.