Referent ds. redakcyjnych w Wydziale Wydawnictw

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent ds. redakcyjnych w Wydziale Wydawnictw

Wymiar etatu: 1 etat (pierwsza umowa na okres próbny do 3 miesięcy)

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Referent ds. redakcyjnych będzie należało:

 • Redagowanie pod względem językowym tekstów nadsyłanych przez jednostki merytoryczne ORE w celu przygotowania do publikacji w formie elektronicznej lub drukowanej;
 • Korekta językowa tekstów złożonych i opracowanych graficznie;
 • Dostosowywanie materiałów wydawniczych do standardów WCAG;
 • Dokonywanie oceny stanu prawnego materiałów dostarczonych przez jednostki merytoryczne ORE i autorów pod względem zabezpieczenia interesów Ośrodka w zakresie praw autorskich oraz podejmowanie działań w tym kierunku;
 • Kontrolowanie jakości materiałów przekazywanych do publikacji przez jednostki merytoryczne ORE, w szczególności pod względem ich aktualności i oryginalności;
 • Współpraca z jednostkami merytorycznymi ORE – wydziałami i projektami systemowymi – w celu tworzenia optymalnego wizerunku edytorskiego publikacji ORE oraz wspieranie pozostałych pracowników WW w zakresie realizacji zadań redakcyjnych i innych;
 • Udzielanie drogą mailową i telefoniczną informacji na temat publikacji ORE i możliwości ich wykorzystania zainteresowanym osobom i podmiotom;
 • Dbałość o własny rozwój zawodowy w formie samokształcenia oraz podejmowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego w formach zorganizowanych;
 • Wykonywanie innych zadań zlecanych przez Kierownika Wydziału Wydawnictw i Wicedyrektora pionu administracyjnego oraz Dyrektora ORE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • biegła umiejętność obsługi pakietu MC Office;
 • bardzo dobra znajomość zasad ortografii, interpunkcji, gramatyki i stylistyki języka polskiego;
 • umiejętność edycji tekstu – redagowania tekstów pod względem językowym, wykonywania korekty po składzie;
 • poczucie estetyki i podstawowe wiadomości z zakresu technicznego opracowania tekstu;
 • znajomość standardów dostępności WCAG 2.1;

pożądane:

 • podstawowa znajomość Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz licencji Creative Commons;
 • ogólna znajomość Ustawy Prawo oświatowe;
 • zainteresowanie problematyką językoznawczą, zwłaszcza w kontekście normatywnym;
 • podstawowa znajomość problematyki edukacyjnej i pedagogiczno-psychologicznej;
 • skrupulatność;
 • dociekliwość;
 • cierpliwość;
 • umiejętność współpracy w grupie;
 • gotowość do poszerzania własnych kompetencji;
 • umiejętność działania w stresie w przypadku spiętrzenia zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 24 stycznia 2022 r. do godziny 16:00 na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie ─ Oferta pracy na stanowisko: referent ds. redakcyjnych w WW.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 24 stycznia 2022 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również dostarczenie kompletu podpisanych skanów dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 24 stycznia 2022 r. do godziny 16.00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko referent ds. redakcyjnych w WW.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.