Referent ds. IT w programie Laboratoria przyszłości

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent ds. IT w programie Laboratoria przyszłości.

Wymiar etatu: cały etat

Umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 • Dbanie o dostosowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu tworzonego w ramach projektu;
 • Bieżąca administracja systemu oraz strony internetowej;
 • Dbanie o terminową realizację zaplanowanych działań;
 • Dbanie o realizację kluczowych celów projektu;
 • Sprawowania stałego nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu oraz powierzonych zadań w zakresie IT;
 • kontrola i weryfikacja przestrzegania zaplanowanych procesów;
 • Współpraca z podmiotami lub osobami współtworzącymi projekt;
 • Tworzenie raportów z realizowanych działań i przekazywanie ich w wyznaczonym terminie;
 • Analizy ryzyka i niezwłoczne raportowanie o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu systemu lub innych kwestii zależnych od działu IT;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • Wykształcenie co najmniej średnie;
 • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji serwisowych pozwalających na diagnozowanie w trybie rzeczywistym oraz konfigurację modułów elektronicznych;
 • Doświadczenie w tworzeniu systemów obsługi wniosków aplikacyjnych;
 • Doświadczenie w pracy na systemach wspomagających obsługę klienta oraz zarządzanie procesami;
 • Doświadczenie w pracy na MSSQL, WPF(C#) lub WEB API;
 • Zdolności i umiejętności analityczne;
 • Samodzielność w zdobywaniu potrzebnych informacji;
 • Zdolność szybkiego uczenia się;
 • Umiejętność pracy w zespole;

Pożądane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego;
 • wiedza w tworzeniu aplikacji serwisowych;
 • doświadczenie w tworzeniu i obsłudze systemów do obsługi wniosków aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”.

Klauzula informacyjna:
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy. 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do kancelarii pok. 103 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do      13.02.2023 r. do godziny 16:00 na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Oferta pracy na stanowisko referent ds.IT w programie Laboratoria przyszłości.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 13.02.2023 r. do godziny 16:00.

Za dokumenty dostarczone w terminie uznaje się również przesłanie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacje@ore.edu.pl w terminie do dnia 13.02.2023 r. do godziny 16:00. W temacie maila proszę wpisać: Oferta pracy na stanowisko referent ds. IT w programie Laboratoria przyszłości.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej