Referent ds. informacji i promocji w Wydziale Upowszechniania Zasobów

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko referenta ds. informacji i promocji w Wydziale Upowszechniania Zasobów.

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku referenta ds. informacji i promocji będzie należało w szczególności:

 1. organizacja wydarzeń promocyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz koordynacja udziału ORE w wydarzeniach edukacyjnych podmiotów zewnętrznych
 2. udział w opracowywaniu treści materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz prezentacji
 3. współpraca z wszystkimi komórkami organizacyjnymi ORE w zakresie pozyskiwania i upowszechniania informacji o ich działaniach
 4. przygotowywanie komunikatów do publikacji w serwisie internetowym Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz na portalach społecznościowych ORE
 5. współpraca w zamieszczaniu informacji w serwisie ORE oraz wpisów w mediach społecznościowych ORE, zgodnie ze standardem WCAG
 6. podstawowa obróbka graficzna materiałów na potrzeby strony internetowej
 7. współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi o pokrewnym profilu działania
 8. wykonywanie innych zadań zlecanych przez kierownika wydziału oraz Dyrektora ORE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu Ms Office, przede wszystkim Word i Power Point
 • wysoki poziom poprawności językowej (w zakresie języka polskiego)
 • znajomość obsługi systemu CMS WordPress
 • znajomość standardu dostępności WCAG 2.1 i umiejętność jego zastosowania w przygotowywaniu materiałów do publikacji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • cechy takie jak: odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, niekonfliktowość

pożądane:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjnych i komunikacyjnych oraz kampanii społecznościowych
 • podstawowa znajomość programów graficznych, pozwalająca na obróbkę zdjęć/ilustracji oraz montażu filmów
 • znajomość obsługi Adobe Acrobat
 • znajomość systemu edukacji w Polsce

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w art. 22¹ ustawy kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) podanie przez państwa danych w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie, podanie danych wymaga udzielenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko referenta ds. informacji i promocji.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 13 sierpnia 2021 r. do godziny 16.00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty);
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania);
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.