Redakcji i korekta językowa oraz opracowania graficzne materiałów merytorycznych dotyczącących modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie jest realizatorem projektu pozakonkursowego pn.:„Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, realizację usługi w zakresie redakcji i korekty językowej oraz opracowania graficznego materiałów merytorycznych dotyczących modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca (SCWEW) z zachowaniem standardów WCAG 2.1 na poziomie AA

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie szacunkowej kalkulacji kosztów w poniższej tabeli, związanych z ewentualnym przeprowadzeniem ww. usługi,
w terminie do 22 maja 2023 r. do godziny 16.00 na adres mailowy: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl