Realizacja zadań związanych z koordynacją prac w zakresie sieci współpracy i samokształcenia liderów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”, dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano realizację zamówienia dotyczącego  usługi w zakresie koordynacji  sieci współpracy i samokształcenia w ramach realizacji wsparcia dla liderów oraz kadry SCWEW biorących udział w projekcie grantowym na utworzenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów  zamówienia przedstawionych poniżej w tabeli, w terminie do dnia 25  września 2023 r. do godz. 10.00 na adres mailowy: agnieszka.pietryka@ore.edu.pl Informacji w zakresie niniejszego szacowania wartości zamówienia udziela Pani Agnieszka Pietryka pod numerem telefonu: 22 570 83 30

Więcej informacji w załączniku: